Search:  

Board of 2006 - 2007

2010-04-01

 

Chairperson: Mr. HUANG Yu <yu.huang@gmail.com>
Vice Chairpersons: Mr. HUANG Christopher
Ms. JIN Ying
Mr. ZHANG Jianhui
Mr. ZHU Minyao

Board Members

Ms. CHEN Yi Mr. CHEN Yigong (Justin)
Mr. GUO Yuchuan (Steven) Ms. FENG Jennifer
Mr. HUANG Christopher Mr. LU Xiaozhou
Mr. LUO Jianying Ms. HU Jing-Shan
Mr. MU Jun(Steve) Ms. SHI Xudong(Betty)
Mr. YAO Naxin(Max) Mr. YIN Zhongbin
Mr. YU Chen


Permanent Address 
Peking University Alumni Association of Northern California (PKUAANC) 
c/o Nanhai Arts Center 
510 Broadway, Third Floor
Millbrae, CA 94030 
USA Email Address 
PKUAANC@yahoo.com

The Board, the Executive Committee and the Advisors for the previous years

 
Copyright 2009-2010 Peking University Alumni Association of Northern California
PKUAANC