Search:  

Board of 1998 - 1999

2010-04-05

 

Term Year 1998 -1999

President: Su, Hua
Vice Presidents: Li, Qinmin
Feng, Jun (Jennifer)
Gao, Ping

 

Board Members: 
Chen, Huxiong Feng, Jun (Jennifer)
Gao, Ping Li, Honghua
Li, Qinmin Li, Tong
Su, Hua Xiang, Xiaoou
Zhou, Yunhan

 

Advisor: Shi, Xudong (Betty)

 
Copyright 2009-2010 Peking University Alumni Association of Northern California
PKUAANC