Search:  

Board of 2001 - 2002

2010-04-05

 

Chairperson: Mr. Chuankuan Yuan 
Vice Chairpersons:  Mr. Qinmin Li 
Mr. Huxiong Chen 
Ms. Jing-Shan Hu

Board Members

Mr. Huxiong Chen  Mr. Justin (Yigong) Chen
Ms. Jennifer Jun Feng Ms. Ping Gao
Mr. Steven Y. (Yuchuan) Guo Ms. Jing-Shan Hu
Ms. Ying Jin Mr. Qinmin Li
Ms. Tracy (Xuelin) Li Mr. Baolin Ma
Ms. Betty (Xudong) Shi Mr. Donghui Sun
Mr. Gerald (Zhiyao) Yin Mr. Chuankuan Yuan


Executive Committee of 2001 - 2002

President: Mr. Naxin Yao  <ynaxin@yahoo.com>
Secretary General and Treasurer:  Mr. Xiaodong Wang  <xdwang@ieee.org>

The Executive Committee consists of four sub-committees.

  • Membership

VP: Mr. Jing He <jing@jinghe.net>
Members: Ms. Shuang Jiao, Ms. Wenxin Li
  • Communication

VP: Mr. Huxiong Chen <chenhuxiong@yahoo.com>
Members: Mr. Jianying Luo, Mr. Xing Xiong, Ms. Yin Jin
  • Professional Activity

VP: Mr. Jake (Yue) Chen <yuechen@yahoo.com>
Members: Mr. Lei Fu, Mr. Mark Ding, Mr. Zhongbin Yin
  • Social Activity

VP: Mr. Chen Yu <cyu2000@yahoo.com>
Members:
Ms. Tracy Li, Ms. Jingshan Hu,
Mr. Jie Chen, Mr. Guanghong Xu,
Ms. Ling Li, Ms. BinBin Tan,
Ms. Changlin Cai

 
Copyright 2009-2010 Peking University Alumni Association of Northern California
PKUAANC