Search:  

Board of 2002 - 2003

2010-04-05

 

Board of 2002 - 2003

Chairperson: Ms. HU Jing-Shan <jingshan_hu@yahoo.com>
Vice Chairpersons:  Mr. CHEN Huxiong
Ms. JIN Ying
Ms. LI Xuelin (Tracy)

Board Members

Mr. CHEN Huxiong Mr. CHEN Yigong (Justin)
Ms. FENG Jun (Jennifer) Ms. GAO Ping
Mr. GUO Yuchuan (Steven) Ms. HU Jing-Shan
Ms. JIN Ying Mr. LI Honghua (Eric)
Mr. LI Qinmin Ms. LI Xuelin (Tracy)
Mr. MA Baolin Ms. SHI Xudong (Betty)
Mr. SUN Donghui Mr. YAO Naxin
Mr. YIN Zhiyao (Gerald) Mr. YUAN Chuankuan
Mr. ZHOU Yunhan (Cloudman)


Executive Committee of 2002 - 2003

President: Mr. WANG Xiaodong <xdwang@ieee.org>

The Executive Committee consists of four divisions.

VP: Mr. CHEN Huxiong <chenhuxiong@yahoo.com>
Members: Mr. LUO Jianying, Ms. JIN Ying 
VP: Mr. XIONG Xing <xxing_2000@hotmail.com>
Members: Mr. ZHU Dapeng, Mr. ZHANG Xiaohu 
Mr. ZHANG Qingfeng, Mr. ZHU Lei
VP: Mr. YIN Zhongbin <zhongbin@yahoo.com>
Members: Mr. ZHU Minyao, Mr. CHEN Guoqiang
Ms. HU Jing-Shan
VP: Ms. CHEN Yi <teresachen49us@yahoo.com>
Members:
Mr. YU Chen, Ms. LI Xuelin
Mr. LAN Tian, Mr. LU Xiaozhou 


Secretariat of 2002 - 2003 

Secretary General: Ms. SHI Xudong 


Permanent Address 

Peking University Alumni Association of Northern California (PKUAANC) 
c/o Nanhai Arts Center 
510 Broadway, Third Floor
Millbrae, CA 94030 
USA Email Address 

PKUAANC@yahoo.comThe Board, the Executive Committee and the Advisor for the previous years

 
Copyright 2009-2010 Peking University Alumni Association of Northern California
PKUAANC